«Ουδείς πιο αχάριστος του ευεργετηθέντος»

powered by Agones.gr - livescore

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Δείτε τι θα πληρώσετε για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 151585/323/2017 - ΦΕΚ 347/Β/8-2-2017 με την οποία μειώνεται το ειδικό τέλος για την άσκηση αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να υποβάλουν...
αντίρρηση, σε περίπτωση που διαφωνούν με την εκτίμηση της θεματικής αποτύπωσης του δασικού χάρτη της περιοχής τους.

Υπενθυμίζεται, ότι τα τέλη αντιρρήσεων, από τον Νοέμβριο 2016, είναι ήδη μειωμένα κατά 10%, σε σχέση την αντίστοιχη ΚΥΑ που είχε εκδοθεί το 2014. Η νέα ΚΥΑ προβλέπει την περαιτέρω μείωση των τελών, ειδικά για τους πολίτες που κατέχουν μικρές εκτάσεις, καθώς επίσης και τη διαίρεση της κατηγορίας από 5 έως 20 στρέμματα, σε δύο κατηγορίες, από 5 έως 10 στρέμματα και από 10 έως 20 στρέμματα.
Σύμφωνα με την νέα κατανομή, οι μειώσεις των τελών στις χαμηλές κατηγορίες φτάνουν έως και 60%, ενώ στην ανώτερη κατηγορία η μείωση είναι 7%, όπως φαίνονται αναλυτικότερα στον παρακάτω πίνακα:
  • Εως 100 τ.μ. μειώνονται στα 10 από 20 ευρώ
  • Εως 1.000 τ.μ. στα 40 από 45 ευρώ
  • 1-5 στρέμματα στα 90 από 135 ευρώ
  • 5-10 στρέμματα στα 180 από 450 ευρώ
  • 10-20 στρέμματα στα 350 από 450 ευρώ
  • 20-100 στρέμματα στα 700 από 900 ευρώ
  • 100-300 στρέμματα στα 1.400 από 1.800 ευρώ
  • Ανω των 300 στρεμ. στα 3.300 από 3.600 ευρώ.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν ήδη πέντε περιπτώσεις οι οποίες εξαιρούνται από την καταβολή τέλους αντιρρήσεων, όπως είναι:
· οι περιπτώσεις περιοχών που συμπεριλήφθηκαν στο δασικό χάρτη λόγω μη αποτύπωσης των ρυμοτομικών σχεδίων,
· οι περιοχές που φαίνονται ως δασικές το 1945, αλλά περιλαμβάνονται στον εποικισμό,
· οι περιοχές που φαίνονται είτε το 1945, είτε τώρα, ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις και περιλαμβάνονται στον εποικισμό,
· οι περιοχές με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού και
· οι περιοχές με εκκρεμείς πράξεις χαρακτηρισμού.
Η ανάρτηση και η κύρωση των δασικών χαρτών αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του ΥΠΕΝ και ένα σημαντικό εργαλείο, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την αειφορική ανάπτυξη της χώρας.

Ανάρτηση δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων

Η ανάρτηση δασικών χαρτών γίνεται στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx).
Στον ανωτέρω αναρτώμενο δασικό χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών.
Σημειώνεται ότι στον αναρτημένο δασικό χάρτη, απεικονίζονται και αποτυπώνονται:
α. με μαύρο χρώμα το όριο των περιοχών που εξαιρούνται της ανάρτησης τού δασικού χάρτη,
β. με ιώδες χρώμα το περίγραμμα των οικιστικών πυκνώσεων του άρθρου 23 παράγραφος 4 του Ν.3889/2010, οι οποίες εξαιρούνται της ανάρτησης και της υποβολής αντιρρήσεων.
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του αναρτημένου,κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών.
Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.
Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση τού χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη, εκτάσεων.
Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ιδίως, οι Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος.
Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. και στη διαδρομή https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx, με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, σε διαδικτυακή εφαρμογή.
Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική:
• η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών τού πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδόν της.
• η καταβολή ειδικού τέλους, το ύψος τού οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης που αφορά αυτή (αντίρρηση), όπως έχει καθοριστεί με τις διατάξεις της αναφερόμενης στο σημείο (5) του προοιμίου της παρούσας, Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α)
Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.
Δεν απαιτείται καταβολή τέλους, κατ' εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές:
i. που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης τού περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση α' του άρθρου 23 τού ν. 3889/2010, όπως
ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β τούάρθρου 31 τού ν. 4280/2014, όπως ισχύει.
ii. που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφισης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) τού
εποικισμού.
iii. που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές τού εποικισμού.
iv. για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία τού άρθρου 14 ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους
αναρτημένους δασικούς χάρτες.
v. κατά το τμήμα που εμπίπτει σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία τού άρθρου 14 ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α ν. 2664/1998 όπως ισχύει).
Για την τεκμηρίωση της υπαγωγής:
- στις ανωτέρω περιπτώσεις α' ή β' και γ' με την αντίρρηση υποβάλλονται, απαρέγκλιτα από τον ενδιαφερόμενο, ως απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία:
- βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης (περ. α') ή της υπηρεσίας εποικισμού (περ. β' ή γ') αντίστοιχα.
- Για την περίπτωση δ' υποβάλλεται η τελεσίδικη πράξη.
- Για την περίπτωση ε': Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσέλθει στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη για την αναζήτηση και ταυτοποίηση των υπό εκκρεμότητα στοιχείων προσκομίζοντας σχετικά αντίγραφα και την επί τόπου υποβολή αντίρρησης.
Στις αντιρρήσεις συμπληρώνονται, επίσης, τα στοιχεία των εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον του ενδιαφερόμενου στην έκταση. (που αφορά η αντίρρηση).
Η μη τήρηση της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την αντίρρηση εκκρεμή.
Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, (καταβολή ειδικού τέλους, θεμελίωση έννομου συμφέροντος επί της έκτασης που αφορά την αντίρρηση) αποστέλλονται εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας σε έντυπη μορφή, στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη, στις διευθύνσεις των κατά τόπους ΣΥΑΔΧ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: